วิสัยทัศน์ : ความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีสุนทรียภาพด้านดนตรีและกีฬา รักษ์ความเป็นไทย ดำรงไว้ภูมิปัญญา ชุมชนร่วมพัฒนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักการศึกษา
SMART School
สำนักงาน สสส.
ศูนย์สื่อการเรียนรู้ สำนักการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ค้นหาด้วย google
 
 
   
     
 
 
   
 
2 - 3 พ.ค.62
คณะครูเข้ารับการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนสู่ไทยแลนด์4.0
7 พ.ค.62
คณะครูทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา
8 - 14 พ.ค.62
คณะครูและบุคลากร จัดเตรียมห้องเรียนต้อนรับการเปิดเทอม
15 พ.ค.62
คณะครูและบุคลากร ประชุมข้าราชการครูโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตสวนหลวง
16 พ.ค.62
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
26 พ.ค.62
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
29 - 31 พ.ค.62
อบรมนายหมู่ลูกเสือ - หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือ กรุงเทพมหานคร (จอม - ประจญ นพเกตุ) อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
     
     
     
     
     
 
   
 

นางเรณู ซือสัตย์ ผอ.เขตสวนหลวง
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน 1

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากร
สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
   
   
   
   
   
 
     
     
     
นางกานต์กนิษฐ์ เฟื่องฟูพงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


โรงเรียนวัดใต้(ราษฎรนิรมิต)   สำนักงานเขตสวนหลวง   กรุงเทพมหานคร
435 ซอยอ่อนนุช 3   ถนนสุขุมวิท 77  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 10250  โทร 0-2331-1071  แฟกซ์ 0-2331-1071
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : wattai_sc@hotmail.com